دوره های نظام مهندسی

تاریخ برگزاری : هفته اول و دوم اردیبهشت 98 نام مدرس : مهندس نوبهار شهریه : ریال

شروع کلاس هفته اول و دوم اردیبهشت 98

کلاس نظارت و اجرا 1280000 هزار تومان

کلاس طراحی 670 هزار تومان 

آنلاین نظارت و اجرا 640 هزار تومان استاد نوبهار و استاد بیات


کلاس نظارت و اجرا پنج شنبه و جمعه 16-20

کلاس طراحی جمعه 12-16

شکیبا باشید...