گالری بعد پنهان

تعداد بازدید: 308

 

 

⏺ هنرمند: سروناز علیزاده 

⏺ موضوع: روزهای دودی من 

⏺ مکان نمایش: گالری بعد پنهان - موزه رضا عباسی 

 

 

 

 

 

⏺ هنرمند: سروناز علیزاده 

⏺ موضوع: جای خالی چشم هایش 

⏺ مکان نمایش: گالری بعد پنهان - موزه رضا عباسی 

شکیبا باشید...