آزمونک اول مدیریت

آزمونک اول مدیریت

تاریخ برگزاری : 29 دی 1396

تعداد سوال: 20 سوال

زمان: 30 دقیقه

 

 

 

- مشخصه‌ی بارز تعریف عملیات در سازمان چیست؟

۱) منحصر به فرد بودن     ۲) تکراری بودن        ۳) موقتی بودن      ۴) عدم قطعیت داشتن

 

 

2- ....................، شامل گروهی از پروژه‌‌‌های مرتبط به هم است که به شیوهای هماهنگ مدیریت می‌‌‌‌شوند.

1) برنامه                                      2) مدیریت پروژه         

۳) سبد سرمایه گذاری             ۴) حوزه‌‌‌های دانش مدیریت پروژه

 

3- موفقیت در مدیریت پروژه به چه معناست ؟

۱) داشتن ایده‌‌‌های خوب برای موفقیت یک پروژه و جلب رضایتمندی ذینفعان و سرمایه گذاران

۲) رسیدن به هر سه هدف زمان - هزینه - کیفیت و رضایت مندی ذینفعان پروژه

۳) استفاده از کاربرد دانش، مهارت ها، ابزارها و روش‌ها در انجام فعالیت‌‌‌های  پروژه که بتوان به نیازمندی‌‌‌های پروژه دست یافت.

۴) رسیدن به اهداف محدودیت‌‌‌های سه گانه و رضایت مندی سرمایه گذاران

 

 4- هریک از حوزه‌‌‌های مدیریت پروژه، به اهداف مشخص پروژه منجر می‌‌‌‌شوند؟

1) حوزه‌‌‌های  هسته‌ی اصلی یا مرکزی               ۲) حوزه‌‌‌های  فرعی یا تسهیل کننده

3) زمان - هزینه - ریسک کیفیت                          4) حوزه‌ی یکپارچگی

 

5- دسته بندی چارچوب سازمان‌ها کدام است و کدام یک به شکل رقابت بین افراد نمود پیدا می‌‌‌‌کند؟

1) منابع انسانی، سیاسی، اقتصادی، ساختاری - منابع انسانی  

2) منابع انسانی، سیاسی، ساختاری ساختاری

۳) نمادین، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی

۴) نمادین، منابع انسانی، سیاسی ،ساختاری- سیاسی

 

6- کدامیک از گزینه‌‌‌های زیر در رابطه با ویژگی‌ها و خصوصیات یک رهبر صحیح نمی‌‌‌‌باشد؟

۱) یک رهبر بر روی اهداف بلند مدت تمرکز می‌‌‌‌کند.

۲) یک رهبر چشم انداز را مشخص می‌‌‌‌کند.

۳) یک رهبر کسی است که کارهای درست را انجام می‌‌‌‌دهد.

۴) یک رهبر، شخصی است که درگیر جزئیات روزانه نحوه رسیدن به اهداف است.

 

7-………….دیدگاه کل نگر به انجام پروژه‌ها را در داخل بافت سازمان شرح می‌‌‌‌دهد.

 1) نگرش سیستمی         ۲) تحلیل سیستمی          ۳) فلسفه سیستم         ۴) تفکر سیستمی

7.گزینه 4 صحیح است.

 

8- در مدل سه کره برای مدیریت پروژه کدام گزینه در قسمت ؟ کدام گزینه قرار می‌‌‌‌گیرد.

۱) پروژه          ۲) تکنولوژی     ۳) تجارت                  ۴) برنامه

 

9 - تسلط بر منابع محدود، تمرکز بر هماهنگی و کنترل، وجود ذینفعان از فرهنگ‌‌‌های متفاوت، تاکید بر نقش و مسئولیت‌ها و هماهنگی بین نیازهای افراد و سازمان، به ترتیب بر کدام چارچوب سازمانی اشاره می‌‌‌‌کند؟

۱) سیاسی - ساختاری- فرهنگی - منابع انسانی - منابع انسانی

۲) ساختاری- منابع انسانی - فرهنگی - منابع انسانی - ساختاری

۳) ساختاری- سیاسی- سیاسی - منابع انسانی ساختاری

۴) سیاسی - ساختاری - نمادین - ساختاری - منابع انسانی

 

10- ………..…عامل بسیار مهمی است که مدیران پروژه را یاری می‌‌‌‌کند تا پروژه هایشان را با موفقیت رهبری کنند و در برخی پروژه‌ها مدیریت ارشدی به نام ………..…وجود دارد که به عنوان طرفدار کلیدی پروژه عمل می‌‌‌‌کند.

1) پول و منابع انسانی مدافع                      ۲) پول و چشم انداز رهبر

۳) درجه‌ی تعهد مدیریت ارشد مدافع             ۴) درجه‌ی تعهد مدیریت ارشد رهبر

 

11- عنوان امکان سنجی پروژه مربوط به کدام فازهای کلی در مدیریت پروژه است و تمرکز آن بر چیست؟

۱) مفهوم  و توسعه- برنامه ریزی           ۲) پیاده سازی و اختتام- برنامه ریزی

3) مفهوم و توسعه - تحویل واقعی کار     ۴) توسعه و اختتام - تحویل واقعی کار

 

12 برنامه‌ی مدیریت- آموخته ها- ساختار شکسته کار ۶ سطحی - گزارشات عملکردی، به ترتیب مربوط به کدام بخش از فازهای پروژه می‌‌‌‌شوند؟

۱) مفهوم - اختتام پیاده سازی - ایجاد و توسعه

۲) ایجاد و توسعه - پیاده سازی - مفهوم- اختتام

٣) مفهوم پیاده سازی - اختتام - ایجاد و توسعه

۴) مفهوم - اختتام - ایجاد و توسعه پیاده سازی

 

  

 

13- کدام فرآیند شامل "طراحی و برنامه‌ای عملی برای حصول اطمینان از اینکه پروژه نیازهای سازمان را برآورده می‌‌‌‌کند یا خیر" است ؟

۱) فرآیند آغازین     ۲) فرآیند برنامه ریزی         ۳) فرآیند اجرایی          ۴) فرآیند کنترل

 

14 شکل زیر بیانگر چیست؟

۱) هیستوگرام منابع سازمان                          ۲) چرخه‌ی عمر محصول پروژه

۳) سطوح فعالیت‌ها و همپوشانی فرآیندها           4) فازهای پروژه

 

15 فرآیند ……….. نادیده گرفته شده ترین فرآیند در مدیریت پروژه و فرآیند ………… رتبه دوم در استفاده از میزان منابع را در مدیریت پروژه دارد.

۱) اجرایی- اجرایی                 ۲) برنامه ریزی برنامه ریزی

 ۳) آغازین کنترل                ۴) کنترلی آغازین

 

16 - در نگاشت گروه‌‌‌های فرآیند به زمینه‌‌‌های دانش، تنها حوزه‌ی مدیریت پروژه که فرآیند آغازین دارد کدام است؟

1) مدیریت محدوده      ۲) مدیریت هزینه        ۳) مدیریت تدارکات         ۴) مدیریت یکپارچگی

 

17- هدف اصلی برنامه‌‌‌های پروژه چیست؟

۱) کنترل                  ۲) هدایت                 ۳) برنامه ریزی           ۴) یکپارچگی

 

18 - کدام فرآیند توسعه نرم افزار تکراری که بر بهره وری  تیم تمرکز می‌‌‌‌کند؟

۱) فرآیند روش شناسی                     ۲) فرآیند مدیریت پروژه

۳) فرایند مدیریت منابع                     ۴) فرآیند یکپارچه‌ی منطقی

 

19- کدام ابزار در مدیریت پروژه، مبانی تصمیم گیری چگونگی پروژه و مبنایی برای ایجاد زمان بندی پروژه است؟

۱) نمودار گانت                               ۲) ارزش خالص فعلی  (NPV)

3) ساختار شکست کار (WBS)            4) مدیریت یکپارچگی

 

20- کدام دو حوزه‌ی مدیریت پروژه در نگاشت گروه‌‌‌های فرآیندی، دارای فرآیند اختتام می‌‌‌‌باشند؟

1) مدیریت ریسک - مدیریت ارتباطات    2) مدیریت ارتباطات - مدیریت تدارکات

۳) مدیریت تدارکات - مدیریت یکپارچگی ۴) مدیریت یکپارچگی - مدیریت ریسک

 

 

تحلیل سوالات آزمون

 

پاسخ تشریحی سوال ها

 

سوال 1 تا 5

 

 

 

 

 

سوال 6 تا 10

 

 

سوال 11 تا 15

 

 

 

سوال 16 ال 20

 

شکیبا باشید...