مدارک هنرجویان

مدارک هنرجویان ایوان خانه معمار

 

نام و نام خانوادگی کد ملی نام دوره طول دوره شماره گواهی تاریخ صدور
شهدخت نبوی تویسرکانی  0440075149  3DMAX-VRay   78 ساعت 10MV101  97/7/21 
زهرا صدیقی  1361998474  3DMAX-VRay   78 ساعت  20MV102  97/7/21 
پرستوربیعی  0011286318   Revit 45 ساعت 30RA103 95/10/25
ملیکا کاوند  0440664632 3DMAX-VRay   78 ساعت  40MV104  97/7/21 
 فرنوش راضی 2980319589 Revit-Lumian 60 ساعت  50RA105 97/5/17
محمد مهدی حسنی  0019118023  3DMAX-VRay  78 ساعت  60MV106  97/7/21 
سیده زهرا کوچک میر 0019509103 3DMAX-VRay 78 ساعت 80MV107 97/7/21
لیلا زرعی 0020983573 3DMAX-VRay 78 ساعت 80MV108 97/7/21
سوگل کریم خانی 0014760568 Rhinceros 30 ساعت 90RH109 94/8/16
پارمیدا تیموری شبان 0015901726 3DMAX-VRay 78 ساعت 11MV110 97/7/21
آرزو زهتابی 0018194311 S.L.P 44 21SLP11 97/7/30
مهدیه فولادی وندا 4260230689 S.L.P 44 31SLP112 97/7/30
نگار باقرپور 0311491936 S.L.P 44 41SLP113 97/7/30
مهسا کیهانی 0020023898 post production 24 51ps115 96/10/16
ملیکا کاوند 0440664632 post production 24 61ps115 97/8/10
زهرا صدیقی اقدمی 1361998474 post production 24 71ps116 97/8/10
بهاره پاک گوهر 0015433511 3DMax-VRay 78 81MV117 97/8/10
فاطمه علیزاده 0022228969 3DMax-VRay 78 91MV118 97/7/21
پارمیدا تیموری شبان 0015901726 Post production 24 12ps119 97/8/10
آتوسا حبیبی کلهرودی 1271744351 3D-Max-Vray 78 22MV120 97/8/10
آتوسا حبیبی کلهرودی 1271744351 S.L.P 44 32SLP121 97/7/30
مجتبی برزگ 2280452677 3DMax-VRay 78 42MV122 97/7/21
مجتبی برزگ 2280452677 Post production 24 32SLP121 97/8/10
نسترن سید ابوترابی 0015511944 3D-Max-Vray 78 62MV124 97/9/8
کتایون کمالوند 0064766421 معماری داخلی 150 72IN125 97/9/8
مریم بینا زاده 3521217264 معماری داخلی 150 82IN126 97/9/8
نعیم نجفی پور 0082024863 sketchup 36 13sk128 97/4/9
آرش کریمخانی 0079641830 sketchup 36 23sk129 97/4/9
سارا علی آبادی 0017667453 3DMax-VRay 78 33MV130 97/7/21
مونا خاکسار دهنوی 0079836437 AutoCad 45 43AC131 97/2/2
مریم السادات پورمیرغفاری 0019781261 AutoCad 45 53AC132 97/2/2
زهره مقدم 0080683762 VRay 24 63VR133 97/8/12
زهره مقدم 0080683762 Rhrinoceros 30 73RH134 96/11/26
سحر درود 0019027028 3DMax-VRay 78 83MV135 97/9/8
زهرا عباسی خوشرویی 0019532016 معماری داخلی 150 93IN136 97/9/8
زهرا عباسی خوشرویی 0019532016 طراحی ویترین 15 93VM136 97/9/8
زهرا عباسی خوشرویی 0019532016 سبک شناسی طراحی داخلی 24 93IS136 97/9/8
زهره اصلانی 0080015018 طراحی ویترین 15 14MV137 97/9/8
زهره اصلانی 0080015018 معماری داخلی 150 14IN137 97/9/8
زهره اصلانی 0080015018 سبک شناسی معماری داخلی 150 14IS137 97/9/8
حسن سمنانی 0430011156 طراحی ویترین 15 24MV138 97/9/8
حسن سمنانی 0430011156 سبک شناسی طراحی داخلی 24 24IS138 97/9/8
حسن سمنانی 0430011156 معماری داخلی 150 24IN138 97/9/8
زهرا موافق 0019845391 3DMax-VRay 78 24MV141 97/8/10
محمد رضا پورمغانلو 0480830770 3DMax-VRay 78 84MV145 97/9/8
کتایون کمالوند 0064766421 سبک شناسی طراحی داخلی 24 72IS125 97/9/8
کتایون کمالوند 0064766421 طراحی ویترین 15 72VM125 97/9/8
مریم بینازاده 3521217264 طراحی ویترین 15 82MV126 97/9/8
مریم بینازاده 3521217264 سبک شناسی طراحی داخلی 24 82IS126 97/9/8
نورا وحیدیان 0013552481 معماری داخلی 150 25IN148 97/9/8
نورا وحیدیان 0013552481 سبک شناسی طراحی داخلی 24 25IS148 97/9/8
نورا وحیدیان 0013552481 طراحی ویترین 15 25VM148 97/9/8
سپیده بیگ لو 0014561816 3DMax-VRay 78 74MV143 97/9/8
حنانه حیدری 4270508582 روان شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 45PI150 97/9/29
حنانه حیدری 4270508582 سبک شناسی طراحی داخلی ورکشاپ 45IS150 97/9/29
حنانه حیدری 4270508582 دکوراسیون داخلی 30 45IN150 97/9/29
حنانه حیدری 4270508582 طراحی ویترین ورکشاپ 45MV150 97/9/29
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 Post production ورکشاپ 75PS153 97/11/13
مریم هوشیار خواه 4489859421 دکوراسیون داخلی 30 85IN154 97/1/9
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 Post production ورکشاپ 75PS153 97/11/13
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 Post production ورکشاپ 75IN153 97/11/13
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 طراحی ویترین ورکشاپ 75VM153 97/11/13
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 روانشناسی ورکشاپ 75PI153 97/11/13
علیرضا یوسفی نجف آبادی 1080395792 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 75IS153 97/11/13
میلاد اکبری 0019334397 طراحی ویترین ورکشاپ 95VM155 97/11/13
میلاد اکبری 0019334397 دکوراسیون داخلی 30 95IN155 97/11/13
میلاد اکبری 0019334397 روان شناسی ورکشاپ 95PI155 97/11/13
میلاد اکبری 0019334397 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 95IS155 97/11/13
گلناز بهلولی زنجانی 0453513476 طراحی ویترین ورکشاپ 16VM158 97/11/13
گلناز بهلولی زنجانی 0453513476 دکوراسیون داخلی 30 16IN158 97/11/13
گلناز بهلولی زنجانی 0453513476 روانشناسی ورکشاپ 16PI158 97/11/13
گلناز بهلولی زنجانی 0453513476 سبک شناسی در طراحی دخلی ورکشاپ 16IS158 97/11/13
سید حسین حسینی 0533197570 Post production ورکشاپ 26PS156 97/11/13
سید حسین حسینی 0533197570 طراحی ویترین ورکشاپ 26VM156 97/11/13
سید حسین حسینی 0533197570 دکوراسیون داخلی 30 26IN156 97/11/13
سید حسین حسینی 0533197570 روان شناسی ورکشاپ 26PI156 97/11/13
سید حسین حسینی 0533197570 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 26IS156 97/11/13
سینا دریا سفر 4900804339 post production ورکشاپ 36PS157 97/11/13
سینا دریا سفر 4900804339 طراحی ویترین ورکشاپ 36VM157 97/11/13
سینا دریا سفر 4900804339 دکوراسیون داخلی 30 ساعته 36IN157 97/11/13
سینا دریا سفر 4900804339 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 36IS157 97/11/13
صدیقه سرایی 4324249555 Post production ورکشاپ 46ps159 97/11/13
صدیقه سرایی 4324249555 طراحی ویترین ورکشاپ 46VM159 97/11/13
صدیقه سرایی 4324249555 دکوراسیون داخلی 30 ساعته 46IN159 97/11/13
صدیقه سرایی 4324249555 روان شناسی ورکشاپ 46pI159 97/11/13
صدیقه سرایی 4324249555 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 46IS159 97/11/13
راشین قاسمی مقدم 0922129444 post production ورکشاپ 56ps160 97/11/17
راشین قاسمی مقدم 0922129444 طراحی ویترین ورکشاپ 56VM160 97/11/17
راشین قاسمی مقدم 0922129444 دکوراسیون داخلی 30ساعته 56IN160 97/11/17
راشین قاسمی مقدم 0922129444 post production ورکشاپ 56ps160 97/11/17
راشین قاسمی مقدم 0922129444 روان شناسی ورکشاپ 56PI160 97/11/17
راشین قاسمی مقدم 0922129444 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 56IS160 97/11/17
حامد روغنی یزدی 0937936375 post production ورکشاپ 66ps161 97/11/17
حامد روغنی یزدی 0937936375 طراحی ویترین ورکشاپ 66VM161 97/11/17
حامد روغنی یزدی 0937936375 دکوراسیون داخلی 30 66IN161 97/11/17
حامد روغنی یزدی 0937936375 روان شناسی ورکشاپ 66PI161 97/11/17
حامد روغنی یزدی 0937936375 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 66IS161 97/11/17
پریسا سالاری خرم 0922472211 post production ورکشاپ 76PS162 97/11/17
پریسا سالاری خرم 0922472211 طراحی ویترین ورکشاپ 76VM162 97/11/17
پریسا سالاری خرم 0922472211 دکوراسیون داخلی 30 76IN162 97/11/17
پریسا سالاری خرم 0922472211 روان شناسی ورکشاپ 76PI162 97/11/17
پریسا سالاری خرم 0922472211 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 76IS162 97/11/17
حمید خسروی دهقی 4324507767 طراحی ویترین 15 86VM163 97/11/17
حمید خسروی دهقی 4324507767 معماری داخلی 150 86IN163 97/11/17
حمید خسروی دهقی 4324507767 سبک شناسی در طراحی داخلی 24 86IS163 97/11/17
علی کارگر 00699385547 post production ورکشاپ 96ps164 97/11/17
علی کارگر 00699385547 طراحی ویترین ورکشاپ 96VM164 97/11/17
علی کارگر 00699385547 دکوراسیون داخلی 30 96IN164 97/11/17
علی کارگر 00699385547 روان شناسی ورکشاپ 96PI164 97/11/17
علی کارگر 0069938547 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 96IS164 97/11/17
رضا اکبری 0081724322 post production ورکشاپ 17IN165 97/11/17
رضا اکبری 0081724322 طراحی ویترین ورکشاپ 17VM165 97/11/17
رضا اکبری 0081724322 دکوراسیون داخلی 30 17IN165 97/11/17
رضا اکبری 0081724322 روان شناسی ورکشاپ 17PI165 97/11/17
رضا اکبری 0081724322 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 17IS165 97/11/17
اشکان نظری زاده 0480429839 Post production ورکشاپ 27ps166 97/11/17
اشکان نظری زاده 0480429839 طراحی ویترین ورکشاپ 27vm166 97/11/17
اشکان نظری زاده 0480429839 دکوراسیون داخلی 30 27IN166 97/11/17
اشکان نظری زاده 0480429839 روان شناسی ورکشاپ 27PI166 97/11/17
اشکان نظری زاده 0480429839 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 27IS166 97/11/17
محمد رضا استرکی 4911721588 Post production ورکشاپ 37ps167 97/11/17
محمد رضا استرکی 0480429839 طراحی ویترین ورکشاپ 37MV167 97/11/17
محمد رضا استرکی 0480429839 دکوراسیون داخلی ورکشاپ 27IS166 97/11/17
محمد رضا استرکی 0480429839 روان شناسی ورکشاپ 27IS166 97/11/17
محمد رضا استرکی 0480429839 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 27IS166 97/11/17
الهام صادقی 0019114621 Post production ورکشاپ 47ps168 97/11/17
الهام صادقی 0019114621 طراحی ویترین ورکشاپ 47MV168 97/11/17
الهام صادقی 0019114621 دکوراسیون داخلی 30 47IN168 97/11/17
الهام صادقی 0019114621 روان شناسی ورکشاپ 47ps168 97/11/17
الهام صادقی 0019114621 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 47ISZ168 97/11/17
سمیرا صدق آمیزمحمدیان 2280088657 Post production ورکشاپ 57ps169 97/11/17
سمیرا صدق آمیزمحمدیان 2280088657 طراحی ویترین ورکشاپ 57MV169 97/11/17
سمیرا صدق آمیزمحمدیان 2280088657 روان شناسی ورکشاپ 57PI169 97/11/17
سمیرا صدق آمیزمحمدیان 2280088657 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 57PI169 97/11/17
سمیرا صدق آمیزمحمدیان 2280088657 دکوراسیون داخلی 30 57IN169 97/11/17
میلاد نجفی 0016056973 Post production ورکشاپ 77ps171 97/11/17
میلاد نجفی 0016056973 طراحی ویترین ورکشاپ 77MV171 97/11/17
میلاد نجفی 0016056973 دکوراسیون داخلی 30 77IN171 97/11/17
میلاد نجفی 0016056973 روان شناسی ورکشاپ 77IN171 97/11/17
میلاد نجفی 0016056973 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 77IS171 97/11/17
عرفان لنگری 5590030102 Post production ورکشاپ 87ps172 97/11/17
عرفان لنگری 5590030102 طراحی ویترین ورکشاپ 87MV172 97/11/17
عرفان لنگری 5590030102 دکوراسیون داخلی 30 87IN172 97/11/17
عرفان لنگری 5590030102 روان شناسی ورکشاپ 87PI172 97/11/17
عرفان لنگری 5590030102 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 87IS172 97/11/17
فاطمه توشمالی 0016223901 Post production 24 97ps173 97/12/5
مائده شوریج 2210089689 Post production 24 18ps174 97/12/5
مونا مفیدی 0078762731 Post production 24 28ps175 97/12/5
دلارام سبک رو 0014937182 سبک شناسی در طراحی داخلی 24 48IS177 97/9/8
دلارام سبک رو 0014937182 طراحی ویترین 15 48VM177 97/9/8
دلارام سبک رو 0014937182 معماری داخلی 150 48IN177 97/9/8
هلیا ملاجعفری 6590013403 سبک شناسی در طراحی داخلی ورکشاپ 58IS178 97/11/17
هلیا ملاجعفری 6590013403 طراحی ویترین ورکشاپ 58VM178 97/11/17
هلیا ملاجعفری 6590013403 دکوراسیون داخلی 30 5IN178 97/11/17
هلیا ملاجعفری 6590013403 روان شناسی ورکشاپ 58PI178 97/11/17
هلیا ملاجعفری 6590013403 post production ورکشاپ 58ps178 97/11/17
آلاوه سهرابی پور 3380275433 سبک شناسی ورکشاپ 38IS176 97/11/17
آلاوه سهرابی پور 3380275433 طراحی ویترین ورکشاپ 38VM176 97/11/17
آلاوه سهرابی پور 3380275433 دکوراسیون داخلی 30 38IN176 97/11/17
آلاوه سهرابی پور 3380275433 روان شناسی ورکشاپ 38PI176 97/11/17
آلاوه سهرابی پور 3380275433 post production ورکشاپ 38PS176 97/11/17

 

 

 

شکیبا باشید...