نمونه پروژه های اجراشده کارآموزان

نمونه کار اجرايي سقف کشسان (کارآموز :  جناب آقاي سرابي)  

نمونه کار اجرايي کفپوش اپوکسي (کارآموز : جناب آقاي مهندس ارازداش )

نمونه کار اجرايي بين کابينتي (کارآموز: جناب آقاي رحماني تهران) 

شکیبا باشید...