سرفصل های دوره اتوکد

 در این قسمت از سایت می توانید عناوین سرفصل های دوره اتوکد دپارتمان نرم افزار ایوان خانه معمار را ببینید.

برای اطلاع از برنامه روزهای کلاس اتوکد اینجا را ببینید.

 

 

عناوین سر فصل های دوره AutoCAD

ردیف

توضیح اصول رسم نقشه و نقشه خوانی ( اصول نقشه کشی شامل مبانی و مفاهیم پلان، نما، مقطع، علایم و نمادهای مورد استفاده در نقشه ها می باشد )

1

آشنایی با محور مختصات و انواع سیستم های مختصات دهی.

2

آشنایی با workspace و ساخت فضای کار بصورت سفارشی.

3

آشنایی با نوار ابزار ها و نحوه فراخوان نمودن آن ها.

4

نحوه فعال کردن دستورها با استفاده از نوارابزارها، منوها و کلید های میانبر.

5

مدیریت صفحه های دید با از طریق Viewport

6

آموزش دستورات ترسیمی شامل:

Line, Circle, Arc, Rectangle, Polygon, Polyline, Ellipse, Ellipse Arc, Point, Cunstruction Line, Ray, Divide, Measure, SPline, Region, Revision Cloud, Hatch, Gradient, Boundary, Text, Table, Block, Insert Block

7

آموزش دستورات ویرایشی شامل:

Erase, Move, Rotate, Trim, Extend, Copy, Mirror, Chamfer, Fillet, Explode, Stretch, Scale, Array, Offset, Lengthen, Edit Polyline, Edit Polyline, Edit SPline, Edit Hatch, Edit Array, Align, Break, Break at Point, Join, Draw Order

حذف موضوعات بوسیله دکمه Delete، Move و Stretch از طریق grip های ترسیمات.

8

معرفی کمک رسم ها و گزینه های تنظیماتی شامل:

Snap, Grid, Ortho, Polar Tracking, Dynamic Input, Show/Hide Lineweight, Isolate Objects.

9

آشنایی و نحوه استفاده از لایه ها و ویرایش خصوصیات ترسیمات با استفاده از دستورات:

Layer Properties, Isolate, Unisolate, Make Current, Match Properties, Properties, Linetyle Scale

10

نحوه ساخت، استفاده و ویرایش بلوک ها شامل دستورات :

Create Block, Write Block, Block Editor, Insert, Minsert

11

استفاده از سبک های ساخته شده و بلوک های موجود در سایر فایل ها با استتفاده از دستور DesignCenter ( ADcenter)

12

آشنایی با دستورات نوار ابزار Inquiry شامل :

Distance, Radius, Angle, Area, Volume, List, Locate Point

13

استفاده از دستورات کمک ترسیمی شامل :

Temporary Track Point, From, Mid Between 2 Points, Point Filter

14

آموزش روش های اندازه گذاری شامل دستورات:

Linear, Aligned, Angular, ArcLength, Radius, Diameter, Jogged, Ordinate, Adjust Space, Quick Dimension, Update, Continue, Baseline, DIMDLI

 

15

ساخت سبک های مورد نیاز در دستورات مختلف شامل :

Text Style, Dimension Style, Table Style, Multileader Style, Point Style, Plot Style

16

وارد کردن عکس با استفاده از دستور Raster Image Reference ( Attach )

17

آموزش روش های zoom

18

آشنایی با نوارابزار Standard

19

نحوه استفاده از فونت فارسی نویس کاتب

20

آموزش دستورات Geometric Constraint

21

شکیبا باشید...